E-mail Voorwaarden

De inhoud van onze e-mails en de eventuele bijgevoegde bestanden zijn strikt vertrouwelijk en
enkel bestemd voor de geadresseerde.

Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden te vernietigen.

Het kopiëren, verdelen of ander gebruik van deze e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden is strikt verboden.

De geadresseerde dient de authenticiteit en integriteit van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden te controleren.

Zij kunnen virussen bevatten en het komt aan de geadresseerde toe het bericht op eventuele virussen te controleren.

Noch de afzender, noch Allbex Bvba aanvaardt enige aansprakelijkheid voor om het even welke schade die voortvloeit uit ontvangst of gebruik van deze e-mail als gevolg van fouten of vertraging in de verzending via internet.

De auteur van deze e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie.

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de persoon of entiteit aan wie zij is gericht.

Het kan vertrouwelijke en / of bevoorrechte informatie bevatten.

Het kopiëren, openbaarmaking, distributie of ander gebruik van de inhoud van deze e-mail door personen of entiteiten anders dan de beoogde ontvanger is verboden.

Neem onmiddellijk contact op met de afzender als u deze e-mail ten onrechte heeft ontvangen en verwijder deze mail uit alle locaties van uw computer.

E-mail verzonden namens het bedrijf zijn enkel en alleen geldig als de regels voor de delegatie van bevoegdheden, zoals in de desbetreffende documenten, is voldaan.

Bovendien, als gevolg van de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van het internet, is het bedrijf niet aansprakelijk voor de inhoud van deze e-mail als deze is gewijzigd, veranderd of vervalst.

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail afdrukt.

This e-mail is intended only for the person or entity to which it is addressed.

It may contain confidential and/or privileged information.

Any copying, disclosure, distribution or other use of the content of this e-mail by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.

Please contact immediately the sender if you have received this e-mail in error and delete it from all locations of your computer.

The company on behalf of which the present e-mail is sent is validly committed only if the rules on the delegation of powers, as set out in the appropriate documents, have been complied with. Furthermore, due to the risks inherent to the use of the Internet, the company is not liable for the content of this e-mail if altered, changed or falsified.

Before printing this email, think about the environment.

De personeelsleden en vertegenwoordigers van Allbex Bvba kunnen echter geen bindende overeenkomsten sluiten namens Allbex Bvba via uitwisseling van e-mails met andere partijen, zonder dat er een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging op volgt.

De elektronische post kan gelezen en bewaard worden door andere personen binnen Allbex Bvba of door derden die in opdracht van Allbex Bvba diensten verrichten.

Wanneer Allbex Bvba persoonsgegevens verzamelt, zal zij dit doen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegeven.

1 januari 2007

Op zoek naar een Business Consultant ?

In vast of tijdelijke dienstverband?

error: Allbex | Outsourcing & Consultancy
    X
    Welkom bij Allbex
    Kan ik u helpen ?
    WooChatIcon 0