Voorwaarden en bepalingen

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE (HIERNA “WEBSITE”) GEBRUIKT. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE (HIERNA “GEBRUIKSVOORWAARDEN” GENOEMD) ZIJN VAN TOEPASSING OP UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE. DE WEBSITE IS ALLEEN VOOR UW GEBRUIK BESCHIKBAAR OP VOORWAARDE DAT U AKKOORD GAAT MET DE HIERONDER BESCHREVEN GEBRUIKSVOORWAARDEN.

 

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN, HEB DAN GEEN TOEGANG OF GEBRUIK DE WEBSITE NIET. DOOR DE WEBSITE TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN, VERKLAART U EN DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT (HIERNA “U” OF “UW”) DAT U ERMEE INSTEMT GEBONDEN TE ZIJN AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

 

Geschiktheid van de gebruiker

De website wordt aangeboden door ALLBEX en is alleen beschikbaar voor entiteiten en personen die de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt en bevoegd zijn om een juridisch bindende overeenkomst (en) aan te gaan onder de toepasselijke wetgeving. Als u niet in aanmerking komt, mag u de website niet gebruiken.

 

Reikwijdte van de gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Uw gebruik van de Website en alle applicaties, software en diensten (gezamenlijk bekend als “Diensten”) die via de Website beschikbaar zijn, behalve voor zover deze Diensten het onderwerp zijn van een afzonderlijke overeenkomst. Er kunnen specifieke voorwaarden of overeenkomsten van toepassing zijn op het gebruik van bepaalde Diensten en andere zaken die via de Website aan U worden geleverd (“Serviceovereenkomst(en)”). Dergelijke Serviceovereenkomsten zullen de toepasselijke Services vergezellen of worden vermeld in samenhang daarmee of via een hyperlink die daarmee is verbonden.

 

Wijzigingen

ALLBEX kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien en bijwerken. Als u de website blijft gebruiken na wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, wordt dit beschouwd als acceptatie van dergelijke wijzigingen. Elk aspect van de website kan naar eigen goeddunken van ALLBEX zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, aangevuld, verwijderd of bijgewerkt. ALLBEX kan ook te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigingen of vergoedingen opleggen voor producten en diensten die via de website worden geleverd. ALLBEX kan te allen tijde naar eigen goeddunken algemene praktijken en beperkingen met betrekking tot andere ALLBEX-producten en -diensten vaststellen of wijzigen.

 

ALLBEX Privacyverklaring

Met betrekking tot elke persoon wiens persoonlijke informatie door u aan ALLBEX is verstrekt, verklaart u aan ALLBEX dat u alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen voor de verwerking van dergelijke persoonlijke informatie die door de Services wordt overwogen.

 

Licentie en eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten (“Intellectuele eigendom”) in verband met de website en de inhoud ervan (de “inhoud”) zijn het exclusieve eigendom van ALLBEX, zijn filialen of derden. De inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendom en andere wetten, zowel in België als in andere landen. Elementen van de website worden ook beschermd door handelsnaam, handelsgeheim, oneerlijke concurrentie en andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Alle op de website afgestemde grafische voorstellingen, iconen en andere items zijn handelsmerken, dienstmerken of handelsnamen (“merken”) van ALLBEX, haar gelieerde ondernemingen of andere entiteiten die ALLBEX het recht en de licentie voor het gebruik van deze merken hebben verleend, en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt of gemanipuleerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALLBEX. Tenzij uitdrukkelijk anders toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden, mag u het intellectuele eigendom van de website op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, wijzigen, leasen, uitlenen, verkopen en/of er afgeleide werken van creëren, uploaden, verzenden en/of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALLBEX of van een geschikte derde partij. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk bepaald, verleent ALLBEX u geen expliciete of impliciete rechten op de intellectuele eigendom van ALLBEX of die van een derde partij.

 

ALLBEX verleent u hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie aan (a) alleen toegang hebben tot en gebruik maken van de website, inhoud en services op de manier die wordt gepresenteerd door ALLBEX, en (b) toegang tot en gebruik van de ALLBEX-computer- en -netwerkdiensten die op de website worden aangeboden (de “ALLBEX-systemen”) uitsluitend op de door ALLBEX uitdrukkelijk toegestane wijze. Met uitzondering van deze beperkte licentie verleent ALLBEX geen enkel belang in of aan de ALLBEX-systemen, de via de ALLBEX-systemen beschikbare informatie of gegevens (de “informatie”), de inhoud, de diensten, de website of enig ander ALLBEX-eigendom door u toegang te verlenen tot de website. Behalve voor zover vereist door de wet of zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, mag geen van de Inhoud en / of Informatie worden onderworpen aan reverse engineering, gewijzigd, gewijzigd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, vertaald in een taal of computertaal, opnieuw verzonden in welke vorm dan ook of door elk middel, doorverkocht of herverdeeld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALLBEX. U mag de Inhoud op geen enkele manier maken, verkopen, te koop aanbieden, wijzigen, wijzigen, reproduceren, weergeven, openbaar uitvoeren, importeren, distribueren, opnieuw verzenden of anderszins gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door ALLBEX.

 

Beperkingen op het gebruik van de website

Naast andere beperkingen die in deze gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet, gaat u ermee akkoord dat:

 

 • U mag de oorsprong van informatie die via de website wordt verzonden niet verhullen.
 • U plaatst geen valse of misleidende informatie op de website.
 • U zult geen enkele dienst, informatie, applicatie of software die beschikbaar is via de website gebruiken of openen op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door ALLBEX.
 • U zult geen informatie invoeren of uploaden naar de website die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere computerprogrammeringsroutines kan bevatten die bedoeld zijn om enig systeem, de website of informatie te beschadigen, te verstoren, te onderscheppen of te onteigenen. of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een ander.
 • Bepaalde delen van de website zijn beperkt tot klanten van ALLBEX.
 • U mag de website of de ALLBEX-systemen of -diensten niet gebruiken of openen op een wijze die, naar het oordeel van ALLBEX, een nadelige invloed heeft op de werking of functie van de ALLBEX-systemen, -diensten of -website, of die het vermogen van bevoegde partijen om toegang te verkrijgen tot de ALLBEX-systemen, -diensten of -website, belemmert.
 • U mag geen frametechnieken gebruiken om enig deel of aspect van de Inhoud of de Informatie in te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALLBEX.

 

Links

Uitgaande links. De Website kan links bevatten naar Websites en informatiebronnen van derden (hierna gezamenlijk aangeduid als “Gelinkte Sites”). Deze gekoppelde sites worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak en niet als een goedkeuring door ALLBEX van de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. ALLBEX geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, prestaties of kwaliteit van enige inhoud, software, service of toepassing die op een gekoppelde site wordt aangetroffen. ALLBEX is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de gekoppelde sites of de inhoud of activiteiten van dergelijke sites. Als u besluit om toegang te krijgen tot gekoppelde sites, doet u dit op eigen risico. Bovendien is uw gebruik van Gekoppelde sites onderworpen aan alle toepasselijke beleidsregels en gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het privacybeleid van de Gekoppelde site.

Inkomende links. Linken naar een andere pagina van de website dan naar https://www.ALLBEX.eu via een link in platte tekst is ten strengste verboden bij het ontbreken van een afzonderlijke koppelingsovereenkomst met ALLBEX. Het is verboden om websites of andere apparaten die een link plaatsen naar https://www.ALLBEX.eu of een pagina die daarop beschikbaar is. 

 • inhoud repliceren,
 • gebruikmakend van een browser of grensomgeving rond de inhoud,
 • op enigerlei wijze impliceert dat ALLBEX of een van zijn gelieerde ondernemingen hem of zijn producten goedkeurt, 
 • een verkeerde voorstelling van zaken geven, inclusief de relatie met ALLBEX of een van de aan ALLBEX gelieerde ondernemingen,
 • het presenteren van valse informatie over ALLBEX-producten of -diensten, en
 • het gebruik van een logo of merk van ALLBEX of een van zijn gelieerde ondernemingen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALLBEX

 

Beëindiging

U stemt ermee in dat ALLBEX, naar eigen goeddunken, uw gebruik van de website, de ALLBEX-systemen, informatie, diensten en inhoud op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken kan beëindigen of opschorten, zelfs als de toegang en het gebruik doorgaan om aan anderen te worden toegestaan. Bij een dergelijke opschorting of beëindiging, moet U onmiddellijk 

 • Uw gebruik van de Website stop te zetten, en 
 • alle kopieën vernietigen die u mogelijk hebt gemaakt van enig deel van de inhoud. Toegang tot de website, de ALLBEX-systemen, informatie of diensten na een dergelijke beëindiging, opschorting of stopzetting vormt een daad van overtreding. Bovendien gaat u ermee akkoord dat ALLBEX niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige beëindiging of opschorting van uw toegang tot de website, de ALLBEX-systemen, informatie en / of de diensten.

 

Afwijzing van garanties

ALLBEX DOET GEEN VERKLARINGEN OVER DE RESULTATEN DIE DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE ALLBEX-SYSTEMEN, DE DIENSTEN, DE INFORMATIE OF DE INHOUD MOETEN WORDEN VERKREGEN. HET GEBRUIK VAN HETZELFDE IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE, DE ALLBEX SYSTEMEN, DE INFORMATIE, DE DIENSTEN EN DE INHOUD WORDEN VERSTREKT OP EEN “AS IS” BASIS. ALLBEX, ZIJN LICENTIEGEVERS EN HAAR LEVERANCIERS, WIJZEN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN ONRECHTELIJKE VRIJWARING , EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ALLBEX EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE INHOUD, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD OP OF VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE ALLBEX-SYSTEMEN. GEEN INFORMATIE DIE U VERKRIJGT VAN DE WEBSITE, GEEFT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK DOOR ALLBEX IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDT VERMELD.

 

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT EN VOOR ZOVER ALLBEX ANDERS VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE, IS ALLBEX UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR WERKELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN ALLBEX, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF ENIGE DERDEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN GENOEMD, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, INDIRECTE, EXEMPLARISCHE, PUNITIEVE EN / OF GEVOLGEN, EN / OF GEVOLGEN, EN / OF GEVOLGEN, EN / OF GEVOLGEN, EN / OF GEVOLGEN OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN EN / OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DE ALLBEX-SYSTEMEN, INFORMATIE, DIENSTEN OF DE INHOUD TE GEBRUIKEN, GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMIDDELEN, DELICT OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE GRONDSLAG, EN OF ALLBEX WEL OF NIET OP DE HOOGTE WORDT GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN DE RECHTSMIDDELEN DIE VOOR U WORDEN VERMELD IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EXCLUSIEF EN ZIJN BEPERKT TOT DEZE UITDRUKKELIJK IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

 

Naleving van de wet, inclusief exportcontrole.

U stemt ermee in om de website te gebruiken in strikte overeenstemming met alle toepasselijke wetten, uitspraken en voorschriften en op een manier die, naar het oordeel van ALLBEX, geen negatieve weerspiegeling is van de goodwill of reputatie van ALLBEX en u zult geen actie ondernemen die kan ertoe leiden dat ALLBEX in strijd is met wetten, uitspraken of voorschriften die van toepassing zijn op ALLBEX.

ALLBEX en de website zijn gevestigd in België. België, de Verenigde Staten en bepaalde andere rechtsgebieden controleren de export van producten en informatie. U stemt ermee in om al dergelijke toepasselijke beperkingen na te leven en de Inhoud (inclusief software of de Diensten) niet te exporteren of herexporteren naar landen of personen die verboden zijn krachtens België of andere toepasselijke exportwetten of -regelgeving. Als u de inhoud (inclusief software of de services) of informatie opent en downloadt, verklaart u dat u zich niet in een land bevindt waar dergelijke export verboden is, of dat u geen persoon of entiteit bent waarnaar een dergelijke export verboden is. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw lokale rechtsgebied en alle andere toepasselijke wetten met betrekking tot de import, export of herexport van de inhoud (inclusief software of de services).

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Voor zover wettelijk toegestaan, worden deze gebruiksvoorwaarden beheerst door de interne wetten van België en zijn de rechtbanken in Mumbai, België bevoegd.

 

Algemeen

U mag deze gebruiksvoorwaarden of uw belangen, rechten of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden niet toewijzen. Als enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt bevonden door een rechtbank met competente jurisdictie, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van een van deze gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde of voorwaarde. U kunt deze gebruiksvoorwaarden in schriftelijke vorm bewaren door ze af te drukken voor uw eigen administratie, en u ziet af van elke andere vereiste om deze gebruiksvoorwaarden te bewijzen door middel van een schriftelijk document.